Last updated May 12, 2008
 
 
 
Extension Materials for rubber small holders

ອຸປະກອນການສົ່ງເສີມນີ້ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂື້ນ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຮູ້ດ້ານການປູກຢາງພາລາ ໃນ ສ.ປ.ປລາວ. ຈຸດປະສົງຂອງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນແນ່ໃສ່ສົ່ງເສີ່ມການປູກຢາງພາລາແຕ່ຫາກ ຢາກຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງໃນ ການປູກ.

ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍວິຊາການປະຈຳ NAFES ແລະ NAFRI ໂດຍຮ່ວມມືກັບພະ ແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ຫລັກການ ການຜະລິດອຸປະກອນ ແບບຄົບຊຸດ ເຊິ່ງຊາວກະສິກອນ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມ ເອງມີສ່ວນເຂົ້າໃນການອອກແບບ ແລະ ທົດ ສອບ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການຕິດຕາມການນຳໃຊ້ ແລະ ດັດປັບຄືນໃຫມ່ ຫລື ຜະລິດອຸປະກອນເພີ້ມ ເຕີມໃນພາຍຫລັງຖ້າຫາກມີການຕ້ອງການຕົວຈີງ.

ທ່ານສາມາດດາວໂລດເອົາຫລັຫກການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທີ່ນີ້ "ຍຸດທະສາດດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ"

These rubber extension materials have been produced in order to fill the gap in knowledge in rubber planting in Lao PDR. The purpose of these materials is not to promote rubber production, but to help farmers and extension staff make better decisions about if and how to produce rubber.

These materials were produced by experts from NAFRI and NAFES in collaboration with staff from the Luang Namtha Provincial Agriculture and Forestry Office. A strategic communication process was involved in the design and testing of draft materials. The use of the final versions will be monitored, and revisions or additional items will be produced if required.

You can download this communication strategy here: "Communication Strategy"

ອຸປະະກອນຕ່າງໆ Materials

ພາສາລາວ
English

ໃບປີວ: ຄິດໃຫ້ດີແລ້ວຈີ່ງປູກ

Flyer: Think before you plant

(Size: 830 KB)

(Size: 1.19 MB)

ໂຄສະນາໃນວິທະຍຸ Radio spots

(Size: 15 MB)

-

ແຜ່ນພັບ Check-list "think before you plant"

(Size: 1.29 MB)

-

ຄູ່ມື ຢາງພາລາ ສຳລັບຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ.

Manual on rubber cultivation for small scale farm

(Size: 4.19 MB)

-

 

 This site is powered by LEAP Project