Last updated May 12, 2008
 
 
 

LaoLink ແມ່ນເວທີສົນທະນາແບບອອນລາຍດ້ານວິຊາການອັນທຳອິດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫ່ວາງ ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (NAFES) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (NAFRI).

ຈຸດປະສົງຂອງເວທີນີ້ແມ່ນເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກັບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທຸລະກິດກະສິກຳ ແລະ ວຽກງານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນການສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດຕາມແນວ ທາງຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ.

LaoLink is the first online technical forum in Lao language which establihed joinly between National Agriculture and Forestry Extension Service (NAFES) and National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI).

Objective of this forum is to allow opportunity for people to share knowledge regarding agriculture and forestry productions, agri-business and rural development aiming to contribute in the development of the country and to improve livelihood of farmers in Laos.

ຂໍ້ແນະນຳໃນການສະຫມັກເປັນສາມາຊິກ LaoLink

Instructions on how to sign up the LaoLink

 
ທ່ານສາມາດສະຫມັກເປັນສາມາຊິກຂອງເວທີສົນທະນາ LaoLink ໄດ້ ໂດຍການພີມ E-mail address ຂອງທ່ານໃສ່ກ່ອງລຸ່ມນີ້. You can sign up to the LaoLink by filling your E-mail address in the below box
Google Groups Beta
Subscribe to laolink
Email:
Visit this group
 

ຂໍ້ແນະນຳໃນການຕັ້ງຄ່າ Internet Browsers

Instructions on setting up Internet Browsers to view Lao fonts

 
1. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໃຊ້ FireFox

ໃຫ້ໄປຕັ້ງຄ່າທີ່ "Tools" ຈາກນັ້ນ "Options" ຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປຫາ "Content" ແລ້ວເລືອກເອົາ "Advance" ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກເອົາຕົວອັກສອນ "Saysettha Unicode" ທັງຫມົດ ແລ້ວກົດ "OK".

First of all click on "Tools" on the window tool bar, then go to "Options"after that go to "Content" then select "Saysettha Unicode" for all items, and finally, click "OK".

2. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໃຊ້ Internet Explorer

ໃຫ້ໄປຕັ້ງຄ່າທີ່ "Tools" ຈາກນັ້ນ "Internet Options" ຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປຫາ "Fonts" ແລ້ວເລືອກເອົາ "Lao" ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກເອົາຕົວອັກສອນ "Saysettha Unicode" ແລ້ວກົດ "OK". ເທົ່ານີ້ກໍ່ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

First of all click on "Tools" on the window tool bar, then go to "Internet Options"after that go to "Fonts" then select "Lao" on the language script, and select "Saysettha Unicode", finally, lick "OK". That is it!

 

ຂໍ້ແນະນຳດ້ານເຕັກນິກ ໃນການລຶບ ແລະ ລົງໂປແກມຕົວອັກສອນພາສາລາວ

Instructions on how to remove and install Lao Font program

 
* ຖ້າທ່ານໃຊ້ Lao Script 6.0.4 ແລ້ວແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງໃຫມ່, ຖ້າທ່ານໃຊ້ອັກສອນລາວທີ່ບໍ່ແມ່ນ Lao Script 6.0.4 ທ່ານຕ້ອງ ໄດ້ລຶບໂປແກມພາສາລາວອັນເກົ່າໃນເຄື່ອງທ່ານອອກກ່ອນ ໂດຍໄປທີ່ Contorl Pannel ຈາກນັ້ນ ໄປທີ່ Add and Remove Program, ຈາກນັ້ນກົດທີ່ Lao Script for Window, ຈາກນັ້ນກົດ Remove. ພາຍຫລັງລຶບແລ້ວໆແມ່ນຕ້ອງມອດເຄື່ອງ ແລ້ວເປີດໃຫມ່. If you are using Lao Script 6.0.4 is good, but if you are not, you will have to first remove the existing Lao font by following this step: first go to Control Pannel, then go to Add and Remove Program, then click on Lao Script for Window then click remove. After finising remove the program, you must restart your PC.
 
* ພາຍຫລັງລຶບໂປແກມພາສາລາວແລ້ວ, ທ່ານຕ້ອງລົງໂປແກມພາສາລາວ (Lao Script6.0.4) ໃນເຄື່ອງຂອງທ່ານ ໂດຍທ່ານສາມາດ ດາວໂຫລດໂປແກມຕົວອັກສອນລາວໄດ້ໂດຍຜ່ານ Link ລຸ່ມນີ້. To install the Lao Script 6.0.4 in your PC please follow the link below.

ຫລື ເຂົ້າເວັບໃຊ້: http://www.laoscript.net/downads/

 

ຂໍ້ແນະນຳດ້ານເຕັກນິກ ໃນການອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາລາວ

Instructions on how to read and write Lao Font

 
* ໃນການອ່ານພາສາລາວ, ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນລະຫັດໃນການອ່ານກ່ອນໂດຍໄປຫາ View ຈາກນັ້ນໄປຫາ Character Encoding ແລະ ປ່ຽນ Code ເປັນ Unicode (UTF-8). In order to read Lao font you have to change the viewing code. Go to View then click Character Encoding and select Unicode (UTF-8).
* ໃນການຂຽນພາສາລາວແບບອອນລາຍ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນ code ເຊັ່ນກັນ ໂດຍໃຫ້ຄີກໃສ່ປຸ່ມ "" ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້. To write Lao, first go to the Lao icon "" as cycled as below.ຈາກນັ້ນຄິກເບື້ອງຂວາ ແລະ ໄປຫາ Font Codes, ຈາການັ້ນເລືອກເອົາ Unicode. Then Right click on the icon, than select Unicode.

 

 

 This site is powered by LEAP Project