Last updated May 12, 2008
 
 
 

ບາງເອກະສານທີ່ເປັນພາສາລາວ

1. ການດັດສົມຮູບແບບການສົ່ງເສີມ ໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

2. ປື້ມເຄື່ອງມືສຳລັບການສົ່ງເສີມກະສິກຳ

3. ການສົ່ງເສີມແມ່ນວຽກຂອງປວງຊົນ

4. ບົດສະຫລຸບຫຍໍ້ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາ "ຮູບແບບການປະສານສົມທົບວຽກງານການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ"

5. ວິດີໂອ "ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫ່ວາງນັກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ"This site is powered by LEAP Project